Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Zawierciu. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niepełnosprawnych.

Ukryj moduł.

Wersja dla niesłyszących.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo serwisu.

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich
w Zawierciu

Pokaż moduł: Menu mobilne.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

 

Administrator Danych Osobowych

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Zawierciu,
e-mail: sekretariat@zawiercie.zpisdn.gov.pl


Inspektor Ochrony Danych

Piotr Mazur, e-mail: iodo@zawiercie.zpisdn.gov.pl

 

ZASADY REALIZACJI PRAW OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
W ZAKŁADZIE POPRAWCZYM I SCHRONISKU DLA NIELETNICH W ZAWIERCIU

Szanowna Pani, Szanowny Panie.

Informujemy, iż do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ma zastosowanie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane powszechnie RODO.

RODO chroni podstawowe prawa i wolności osób fizycznych, w szczególności ich prawo do ochrony danych osobowych.

W dniu 24 maja 2018 r. został opublikowany w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej w pozycji 1000 tekst ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Nowa ustawa o ochronie danych nie zastępuje RODO - jej celem ma być wyłącznie doprecyzowanie kwestii, na które zezwalają przepisy RODO.

Pani/Pana prawa, jako osoby której dane dotyczą, wynikają z RODO, a niniejszy dokument ma na celu zapoznanie  Panią/Pana:

 • z tymi prawami,
 • oraz ze sposobem ich realizacji przez Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Zawierciu (ZPiSdN)

Na treść niniejszego dokumentu składają się następujące zagadnienia:

1.      wyjaśnienie treści definicji, które pomogą Pani/Panu we właściwej interpretacji zapisów niniejszego dokumentu;

2.      wskazanie Pani/Panu praw jakie przysługują na mocy RODO wraz z ich krótką charakterystyką;

3.      opis zasad realizacji w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Zawierciu Pani/Pana praw z RODO (terminy, sposób realizacji).

Ad. 1 Wyjaśnienie treści definicji
W celu właściwej interpretacji informacji zawartych w niniejszym dokumencie prosimy o zapoznanie się z podstawowymi definicjami pojęć:

1.           administrator – to Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Zawierciu, który decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych; Zgodnie z definicją z art. 4 pkt 7 RODO - to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania;

2.          dane osobowe – to zgodnie z definicją z art. 4 pkt 1 RODO wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej ("osobie, której dane dotyczą"); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

3.            osoba, której dane dotyczą 

o to uczeń, rodzic/opiekun prawny

o to pracownik, osoba zatrudniona na podstawie umowy cywilno-prawnej, osoba odbywająca staż, czy praktykę w ZPiSdN;

4.            podmiot przetwarzający – to zgodnie z definicją z art. 4 pkt 8 RODO osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

5.        Inspektor ochrony danych – to pracownik ZPiSdN, z którym może się Pani/Pan skontaktować we wszystkich sprawach związanych z:

o    przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych,

o    oraz z wykonywaniem praw przysługujących Pani/Panu na mocy RODO i opisanych w niniejszym dokumencie

6.            przetwarzanie – zgodnie z definicją z art. 4 pkt 2 RODO oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

7.            zasady przetwarzania danych osobowych – to zasady określone w art. 5 i art. 25 RODO, które stosuje ZPiSdN przetwarzając Pani/Pana dane osobowe:

o    zgodności z prawem,

o    rzetelności i przejrzystości,

o    zasada ograniczenia celu przetwarzania,

o    minimalizacji danych,

o    prawidłowości danych,

o    ograniczenia przechowywania,

o    integralności i poufności,

o    zasada rozliczalności,

o    zasada ochrony danych w fazie projektowania i zasada domyślnej ochrony danych;

8.            odbiorca – to zgodnie z art. 4 pkt 9 RODO osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców (przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania);

9.        organ nadzorczy – to zgodnie z art. 4 pkt 21 RODO niezależny organ publiczny ustanowiony przez państwo członkowskie zgodnie z art. 51 RODO. W Polsce od dnia 25.05.2018 r. jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

10.        państwo trzecie – państwo nie będące członkiem Unii Europejskiej oraz nie należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG obejmuje państwa należące do UE oraz Norwegię, Islandię i Lichtenstein);

11.        profilowanie – zgodnie z art. 4 pkt 4 RODO oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Ad. 2 Prawa jakie przysługują Pani/Panu na mocy RODO:

art. 13 i art. 14 RODO
Prawo do informacji na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w ZPiSdN:

.a.  w zakresie wynikającym z art. 13 RODO – w sytuacji kiedy to Pani/Pan przekazuje nam swoje dane osobowe:

Ø    pracownicy ZPiSdN przekazują Pani/Panu informacje zawarte w art. 13 ust. 1 i 2 RODO w momencie zbierania danych osobowych lub przy okazji odpowiedzi na Pani/Pana korespondencję, która wpłynęła do ZPiSdN ,

Ø    informacje te nie są przekazywane w sytuacji, gdy nimi już Pani/Pan dysponuje;

.b.  w zakresie wynikającym z art. 14 RODO - kiedy Pani/Pana dane osobowe trafiają do ZPiSdN z innych źródeł (np. od innych administratorów):

Ø    informacje, o których mowa w art. 14 ust. 1 i 2 RODO muszą być Pani/Panu przekazane:

ü     w rozsądnym terminie po uzyskaniu Pani/Pana danych osobowych – najpóźniej w ciągu miesiąca,

ü     albo jeżeli dane osobowe mają być stosowane do komunikacji z Panią/Panem – najpóźniej przy pierwszej takiej komunikacji,

ü     albo jeżeli Pani/Pana dane osobowe mają być ujawnione innemu odbiorcy – najpóźniej przy ich pierwszym ujawnieniu,

Ø    informacje z art. 14 ust. 1 i 2 RODO nie są przekazywane, gdy już nimi Pani/Pan dysponuje oraz w innych przypadkach wskazanych w art. 14 ust. 5 RODO (w szczególności gdy pozyskiwanie lub ujawnianie Pani/Pana danych osobowych jest wyraźnie uregulowane przepisem prawa),

Ø    zakres informacji z art. 14 RODO został wskazany w załączniku nr 2 do niniejszego dokumentu.

art. 15-21 RODO
Prawa realizowane na Pani/Pana wniosek:

a.  prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych (art. 15 RODO):

o    polega na tym, iż może Pani/Pan wystąpić do ZPiSdN z pytaniem czy ZPiSdN  przetwarza Pani /Pana dane osobowe, a jeśli tak może Pani/Pan uzyskać informacje w zakresie  wynikającym z art. 15 ust. 1-3 RODO (m. in. na temat: jaki jest cel przetwarzania i okres przechowywania danych osobowych, jakie dane osobowe są przetwarzane, kim są odbiorcy danych osobowych, informacje o przysługujących prawach),

o    oprócz informacji, o których mowa powyżej, mogą też Państwo otrzymać kopię danych osobowych (czyli informację o danych osobowych) we wskazanym przez siebie formacie, np. jeżeli Pani/Pan zwraca się o kopie danych drogą elektroniczną, to również drogą elektroniczną otrzyma Pani/Pan odpowiedź, chyba że we wniosku wskaże nam Pani/Pan format jakiego oczekuje. Prawo do uzyskania kopii danych nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, których dane dotyczą;

b.  prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (art. 16 RODO):

o    prawo to polega na tym, że może Pani/Pan wystąpić do ZPiSdN  o sprostowanie swoich danych osobowych lub ich uzupełnienie, z tym zastrzeżeniem, że wszelkie aktualizacje danych muszą być ograniczone celem ich przetwarzania, np. nie może Pani/Pan żądać uzupełnienia o dane, które byłyby niezgodne z celem przetwarzania,

o    prawo to nie będzie mogło być stosowane do danych osobowych, w odniesieniu do których tryb ich sprostowania lub uzupełnienia określają odrębne przepisy prawa, np. procedura sprostowania błędów i omyłek zawartych w decyzji administracyjnej w trybie art. 113 Kodeksu postępowania administracyjnego,

c.  prawo do usunięcia Pani/Pana danych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO):

o    w ramach tego prawa może Pani/Pan żądać  niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych, jeśli zachodzi jedna z okoliczności wskazanych w art. 17 ust. 1 RODO,

o    art. 17 ust. 3 RODO przewiduje również okoliczności, kiedy prawo do usunięcia danych nie będzie mogło być zrealizowane (i tak co do zasady ZPiSdN  nie będzie mógł usunąć Pani/Pana danych osobowych z uwagi, iż w większości przypadków podstawą prawną ich przetwarzania są przepisy prawa, z których wynika m.in. obowiązek przechowywania dokumentacji (archiwizacji) przez okres wynikający z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt, który został uzgodniony z Archiwum Państwowym na podstawie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach),

d.  prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO):

o    prawo to polega na konieczności ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania,

o    może Pani/Pan skorzystać z tego prawa tylko w ściśle określonych przypadkach wskazanych w art. 18 ust. 1 RODO, tj:

§  kwestionuje Pani/Pan prawidłowość swoich danych osobowych,

§  sprzeciwia się Pani/Pan usunięciu danych osobowych, których przetwarzanie jest niezgodne z prawem,

§  ZPiSdN  nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń,

§  wniosła Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO,

o    przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania ZPiSdN  przekaże Pani/Panu informacje w tym zakresie,

e.  prawo do bycia poinformowanym o sprostowaniu lub usunięciu danych lub o ograniczeniu przetwarzania (art. 19 RODO):

o    jeżeli ZPiSdN  zrealizuje Pani/Pana prawo do:

§  sprostowania nieprawidłowych danych,

§  uzupełnienia niekompletnych danych,

§  usunięcia danych w ramach prawa do bycia zapomnianym,

§  ograniczenia przetwarzania danych osobowych

o    ZPiSdN  informuje każdego odbiorcę, któremu ujawnił dane osobowe o dokonanej zmianie, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku,

o    ZPiSdN  poinformuje Panią/Pana o tych odbiorcach na Pani/Pana wniosek,

 • prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO):
  • z prawa do przenoszenia danych może Pani/Pan skorzystać jeżeli:
   • przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub w celu wykonania zawartej z Panią/Panem umowy,
   • oraz w sposób zautomatyzowany (nie obejmuje danych przetwarzanych w postaci papierowej),
  • w ramach tego prawa może Pani/Pan zażądać, by dane osobowe (które zostały przez Panią/Pana dostarczone) zostały przesłane przez ZPiSdN  bezpośrednio innemu administratorowi, jeżeli jest to technicznie możliwe,
  • realizacja w ZPiSdN  tego prawa będzie ograniczona do nielicznych przypadków, z uwagi na podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w ZPiSdN  (czyli głównie przetwarzanie niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ZPiSdN , które nie daje Pani/Panu możliwości do skorzystania z prawa do przenoszenia danych),
 • prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO):
  • w ZPiSdN  prawo to będzie realizowane w nielicznych sytuacjach z uwagi na okoliczności uprawniające Panią/Pana do korzystania z tego prawa wynikające z art. 21 ust. 1 i 2 RODO,
  • skutkiem wniesienia sprzeciwu jest zakaz dalszego przetwarzania danych osobowych, chyba że administrator wykaże, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności.

art. 22 RODO
ZPiSdN  nie podejmuje wobec Pani/Pana decyzji wywołujących dla Pani/Pana określone skutki prawne lub w inny istotny sposób na Panią/Pana wpływające, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, w tym profilowaniu.

 •   podczas realizacji obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 i art. 14 RODO ZPiSdN  jest zobligowany przekazać Pani/Panu informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu oraz o zasadach ich podejmowania, znaczeniu i konsekwencjach dla Pani/Pana, jeżeli takie przetwarzanie ma miejsce.

art. 34 RODO
Ma Pani/Pan również prawo do bycia poinformowanym o naruszeniu ochrony danych osobowych.

 • prawo to jest realizowane z inicjatywy ZPiSdN  w sytuacji, gdy w ZPiSdN  doszło do naruszenia ochrony danych osobowych, które może powodować wysokie ryzyko naruszenia Pani/Pana praw lub wolności,
 • ZPiSdN  przekazuje Pani/Panu informacje wskazane w art. 34 ust. 2 RODO:
  • imię i nazwisko oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych,
  • opis możliwych konsekwencji naruszenia ochrony Pani/Pana danych osobowych,
  • opis zastosowanych lub proponowanych przez ZPiSdN  środków w celu zaradzenia naruszeniom ochrony danych,
 • art. 34 ust. 3 RODO wskazuje okoliczności, kiedy ZPiSdN  jest zwolniony z zawiadamiania Pani/Pana o zaistniałej sytuacji.

Ad. 3 Ogólne zasady realizacji Pani/Pana praw z RODO w ZPiSdN :

Sposoby komunikacji w sprawie wniosków z art. 15-21 RODO

 1. Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z uprawnień wskazach w art. 15-21 RODO prosimy o zastosowanie się do jednego ze sposobów komunikowania się określonego poniżej, ponieważ ZPiSdN  jest zobowiązany zapewnić, aby Pani/Pana dane osobowe nie zostały ujawnione osobom nieupoważnionym.
 2. Zatem może Pani/Pan składać żądania wynikające z art. 15-21 RODO wybierając jedną z poniżej wskazanych dróg komunikacji:w sposób tradycyjny – składa Pani/Pan pismo/wniosek
  1. podpisany własnoręcznie w sposób czytelny, osobiście w sekretariacie ZPiSdN  lub przesyła go za pośrednictwem operatora pocztowego
   na adres siedziby- Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w  Zawierciu, ul. Mrzygłodzka 35, 42-400 Zawiercie
  2. Elektronicznie na adres iodo@zawiercie.zpisdn.gov.pl
   Jeżeli wniosek wpłynie „zwykłym mailem” poprosimy Panią/Pana do złożenia wniosku w sposób opisany w niniejszym dokumencie,
  3. ustnie – może złożyć Pani/Pan swoje żądanie bezpośrednio Inspektorowi ochrony danych lub innemu pracownikowi ZPiSdN , który poprosi Panią/Pana - w celu weryfikacji Pani/Pana tożsamości - o okazanie np. dowodu osobistego. Pracownik spisze treść Pani/Pana żądania w formie notatki służbowej, którą Pani/Pan również podpisze.
 3. Aby nie dopuścić do naruszenia Pani/Pana praw lub wolności spowodowanej naruszeniem bezpieczeństwa Pani/Pana danych osobowych informujemy, że nie będziemy realizować żadnych Pani/Pana uprawnień wynikających z art. 15-21 RODO w rozmowie telefonicznej.
 4. Jeżeli ZPiSdN  będzie miał uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby składającej wniosek z zakresu art. 15-21 RODO, może zażądać dodatkowych informacji ułatwiających identyfikację wnioskodawcy.


Sposób i terminy
Pani/Pana praw realizowanych na wniosek z art. 15-21 RODO

 1. Rozpatrując Pani/Pana żądanie z art. 15-21 RODO ZPiSdN  zobligowany jest udzielać Pani/Panu wszelkich informacji na zasadach i w terminach określonych w art. 12 RODO.
 2. ZPiSdN  bez zbędnej zwłoki, ale nie dłużej niż w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, udziela Pani/Panu informacji o działaniach podjętych w związku z Pani/Pana żądaniem, czyli:
  1. ZPiSdN  realizuje wniosek zgodnie z Pani/Pana żądaniem, 
  2. albo ZPiSdN  informuje Panią/Pana o konieczności wydłużenia terminu realizacji jej wniosku o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań (ZPiSdN  podaje przyczynę opóźnienia),
  3. albo ZPiSdN  odmawia realizacji wniosku i informuje Panią/Pana:
   1. o powodach niepodjęcia działań,
   2. o możliwości wniesienia przez Panią/Pana skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
   3. o możliwości skorzystania przez Panią/Pana ze środków ochrony prawnej przed sądem.

Opłaty

 1. Co do zasady informacje podawane Pani/Panu przez ZPiSdN  na mocy art. 13 i art. 14 RODO oraz komunikacja i działania podejmowane przez ZPiSdN  na mocy art. 15-21 i art. 34 RODO są wolne od opłat.
 2. Jeżeli okaże się, że Pani/Pana żądania są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, ZPiSdN  może:
  • pobrać od Pani/Pana rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielania informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań albo
  • odmówić podjęcia działań w związku z Pani/Pana żądaniem.
 1. Obowiązek wykazania, że żądanie ma ewidentnie nieuzasadniony lub nadmierny charakter spoczywa na ZPiSdN .

 

Klauzula informacyjna kontaktu telefonicznego

 1. Rozmowy telefoniczne przychodzące i wychodzące z Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich (ZPiSdN) w Zawierciu są nagrywane. Celem nagrywania rozmów telefonicznych jest umożliwienie jednoznacznej oceny rozmowy co do jej przebiegu na wypadek sytuacji spornych i kryzysowych. Zasady nagrywania (rejestrowania) rozmów telefonicznych w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Zawierciu określa regulamin.
   
 2. Mając na uwadze charakter danych przetwarzanych w systemie telefonicznym oraz dochowanie w tym zakresie należytej staranności ZPiSdN w Zawierciu stosuje adekwatne środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić bezpieczeństwo, minimalizować ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych wynikającym z zakresu, charakteru, kontekstu i celów przetwarzania danych.
   
 3. To właśnie Państwo jesteście inicjatorem telefonicznej formy kontaktu z ZPiSdN w Zawierciu, a więc to Państwo decydujecie o rodzaju i zakresie przekazywanych nam informacji.
   
 4. Administratorem Państwa danych osobowych jest dyrektor Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Zawierciu– Robert Kleszcz. Dane teleadresowe: ul. Mrzygłodzka 35, 42-400 Zawiercie, tel. +48 32 67 224 96, email: sekretariat@zawiercie.zpisdn.gov.pl.
   
 5. Celem przetwarzania danych osobowych jest udzielanie przez ZPiSdN w Zawierciu informacji telefonicznych na podstawie §60, §85 oraz zapewnienie bezpieczeństwa w placówce na podstawie §105 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001 w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz.U.2017.487).
   
 6. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione odpowiednim organom prowadzącym postępowanie przygotowawcze lub dla celów postepowania sądowego, w tym wykazania faktów albo zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
   
 7. Okres przechowywania nagrań jest ograniczony pojemnością rejestratora dźwięku, jednakże nie przekracza on 1 miesiąca od dnia nagrania, a po tym czasie dane są usuwane przez ich nadpisanie. Termin usunięcia danych ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na postawie przepisów prawa lub gdy Administrator powziął informację, iż mogą one stanowić dowód w takim postępowaniu.
   
 8. Posiadacie Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo wniesienia skargi do administratora danych lub do Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2. Mając na uwadze specyfikę danych przetwarzanych w systemie rejestracji dźwięku informujemy, że realizacja uprawnień może się związać z koniecznością przedstawienia przez Państwa dokładnych informacji o dacie i godzinie połączenia i wskazania numeru telefonu, z którego łączono się z placówką.
   
 9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. W przypadkach określonych w art. §60 i §85 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001 r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz.U.2017.487) podanie danych jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa. Informacja o wychowankach placówki może być udzielana jedynie osobom wskazanym w cytowanych wyżej przepisach. Może być konieczna weryfikacja rozmówcy na zasadach z nim uzgodnionych. Podczas połączenia telefonicznego Administrator informuje osobę telefonującą przez odtworzenie odpowiedniego nagrania. Warunkiem kontynuowania rozmowy telefonicznej jest złożenie prze Państwa oświadczenia o wyrażeniu zgody na jej nagrywanie, a wyrażenie zgody następuje poprzez dobrowolne kontynuowanie rozmowy i nie rozłączenie się.
   
 10. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
   
 11. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

 

Klauzula informacyjna kontaktu poprzez e-mail

 1. Podanie przez Pana/Panią swych danych osobowych w skierowanej do placówki wiadomości e-mail jest wymogiem ustawowym w zakresie w jakim stanowi o tym prawo. W pozostałym zakresie (innych danych) nie wynikającym wprost z przepisów prawa jest dobrowolne.
   
 2. W skierowanej do placówki wiadomości e-mail to właśnie Państwo jesteście inicjatorem tej formy kontaktu z Zakładem Poprawczym i Schroniskiem dla Nieletnich (ZPiSdN) w Zawierciu, a więc to Państwo decydujecie o rodzaju i zakresie przekazywanych nam informacji i własnych danych osobowych.
   
 3. Nie podanie danych osobowych w skierowanej do placówki wiadomości e-mail wymaganych przez przepisy prawa może skutkować pozostawieniem podania/wniosku/prośby/zapytania/innego typu dokumentu, bez rozpatrzenia.
   
 4. Wiadomości poczty e-mail wraz z załącznikami wysyłane z placówki są przeznaczone dla określonego adresata. Wiadomości te mogą zawierać informacje, które są chronione prawem. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą takiej wiadomości należy zawiadomić e-mailowo o tym nadawcę, a następnie skasować otrzymaną wiadomość. Kopiowanie lub ujawnianie treści wiadomości wysłanej z placówki jest zabronione i może być uznane za naruszenie prawa. ZPiSdN w Zawierciu nie odpowiada za błędy lub luki w wysyłanej z placówki wiadomości, które mogą powstać w wyniku jej bezprawnego powielania, kopiowania, rozsyłania.
   
 5. Administratorem danych osobowych zawartych w wiadomości e-mail jest dyrektor Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Zawierciu – Robert Kleszcz. Dane teleadresowe: ul. Mrzygłodzka 35, 42-400 Zawiercie, tel. +48 32 67 224 96, email: sekretariat@zawiercie.zpisdn.gov.pl.
   
 6. Przysługuje prawo:
  1. dostępu do treści swoich danych,
  2. sprostowania danych,
  3. ograniczenia przetwarzania,
  4. sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  5. żądania usunięcia swoich danych,
  6. wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
    
 7. Dane osobowe podane dobrowolnie przez Panią/Pana w wiadomości e-mail:    
  1. nie będą przetwarzane w celu profilowania,
  2. nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowych.

 

Klauzula informacyjna dla studentów stażystów i praktykantów

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Zawierciu, ul. Mrzygłodzka 35, 42-400 Zawiercie, tel. +48 326722496, email: sekretariat@zawiercie.zpisdn.gov.pl.
   
 2. Inspektorem ochrony danych w ZPiSdN w Zawierciu jest Pan Piotr Mazur, e-mail: iodo@zawiercie.zpisdn.gov.pl
   
 3. ZPiSdN w Zawierciu może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w związku z praktyką studencką, stażem lub współpracą.
   
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu wskazanym w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez  ZPiSdN w Zawierciu na podstawie przepisów prawa pracy takim podmiotom jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, podmioty świadczące usługi w zakresie podnoszenia kompetencji zawodowych.
   
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. I lit. c) RODO, art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w związku z art. 225 Kodeksu Pracy oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących.
   
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, aktualizacji i przenoszenia.
   
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
   
 8. Pani/Pana dane nie będą profilowane.

Kontakt

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich  w Zawierciu
42-400 Zawiercie
ul. Mrzygłodzka 35

 

Dyrektor:

 

tel. +48 32 67 224 96
tel. +48 32 67 213 65

fax: +48 32 67 213 65 wew. 51
sekretariat@zawiercie.zpisdn.gov.pl

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia

Logo serwisu.

Ukryj moduł.