Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Zawierciu. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niepełnosprawnych.

Ukryj moduł.

Wersja dla niesłyszących.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo serwisu.

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich
w Zawierciu

Pokaż moduł: Menu mobilne.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

65 1010 1212 3072 6813 9120 0000

Konto służy do wpłat środków pieniężnych
dla wychowanek przebywających

w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Zawierciu

w Tytule obowiązkowo wpisać imię i nazwisko wychowanki

 
***
 
REGULAMIN ODWIEDZIN WYCHOWANEK ZAKŁADU POPRAWCZEGO I SCHRONISKA DLA NIELETNICH  W ZAWIERCIU
 
1. Odwiedziny odbywają się na terenie Placówki w miejscach wyznaczonych i wskazanych przez pracownika udzielającego odwiedzin (pokój odwiedzin, hol wejściowy, jadalnia zakładowa, teren Placówki po uzgodnieniu z upoważnionym pracownikiem pedagogicznym).
 
2. Odwiedziny wychowanek Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Zawierciu odbywają się w każdą niedzielę i święta w godz. 10.00 -17.00 za wyjątkiem określonym w ust. 4. Inny termin odwiedzin powinien być uzgodniony wcześniej z dyrektorem Placówki.
 
3. Osobami uprawnionymi do odwiedzin są rodzice, prawni opiekunowie, najbliższa rodzina wychowanki oraz osoby spoza rodziny, o ile  organ do dyspozycji którego pozostaje nieletnia nie zarządził inaczej.
 
4. Wyjątkowo w uzasadnionych organizacyjnie sytuacjach, decyzją dyrektora Placówki, odwiedziny w określonych w ust. 2 terminach mogą być odwołane. O powyższej decyzji dyrektor powiadamia wychowanki co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem.
 
5. Osoba odwiedzająca zobowiązana jest do posiadania dowodu tożsamości i okazania go na wezwanie pracownika.
 
6. Do Placówki nie wolno wnosić: napojów alkoholowych, środków odurzających lub narkotycznych, leków, niebezpiecznych przedmiotów, telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych, kamer video lub innych urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz (dyktafony, Mp3, Mp4).
 
7. W trakcie odwiedzin, osoby odwiedzające mogą przekazywać wychowance artykuły spożywcze, książki ubrania, obuwie i inne przedmioty osobistego użytku po uprzedniej kontroli w uzgodnieniu z pracownikiem pedagogicznym stosując się do wewnętrznych unormowań w zakresie możliwości wykorzystania ich przez nieletnią.
 
8. W czasie odwiedzin za zgodą dyrektora wychowanka może otrzymać środki finansowe lub wartościowe przedmioty, które przekazane są do depozytu Placówki za pośrednictwem pracownika pedagogicznego pełniącego dyżur  w grupie. 
 
9. W przypadku naruszenia ustalonego porządku w Placówce przez odwiedzających odwiedziny zostaną przerwane.
 
10. Dyrektor Placówki może ograniczyć lub zakazać kontaktów wychowanek z osobami spoza Placówki wyłącznie w przypadkach gdy kontakt ten stwarzałby zagrożenie dla porządku prawnego, bezpieczeństwa Placówki, bądź może wpłynąć niekorzystnie na przebieg toczącego się postępowania lub proces resocjalizacji nieletnich.
 
11. O ograniczeniu lub zakazie kontaktów dyrektor Placówki niezwłocznie zawiadamia nieletnią oraz na jej żądanie sąd rodzinny, podając powody tej decyzji. O ograniczeniu lub zakazie kontaktów nieletniej z rodzicami lub opiekunem prawnym dyrektor niezwłocznie zawiadamia także sąd rodzinny, podając powody tej decyzji, Sąd może uchylić decyzję dyrektora.
 
12. Podczas odwiedzin należy bezwzględnie podporządkować się zaleceniom dyrektora lub innych upoważnionych pracowników pedagogicznych.
 
13. Wychowanki mogą być odwiedzane przez osoby wskazane w formie pisemnej prośby nieletniej do Dyrektora Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Zawierciu  i ujęte w wykazie osób odwiedzających.
 
14. Kartę – wykaz osób odwiedzających, należy założyć bezpośrednio po przyjęciu nieletniej do placówki.
 
15. Karta – wykaz osób odwiedzających winna być na bieżąco, wg potrzeb i wniosków wychowanek lub w przypadku zakazu odwiedzin wydanego przez Dyrektora uzupełniana.  
 
16. Każdą zmianę w karcie (wykazie osób odwiedzających) akceptuje Dyrektor swoim podpisem.
 
17. Placówka prowadzi ewidencję osób odwiedzających wychowanki oraz książkę odwiedzin, w której rejestruje się nazwisko i imię osoby odwiedzającej, nazwę i numer dokumentu tożsamości, stopień pokrewieństwa, datę, czas trwania odwiedzin.

*******

REGULAMIN Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w ZAWIERCIU 

*******

Wykaz przedmiotów, których nie mogą posiadać nieletnie w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Zawierciu

 

Kontakt

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich  w Zawierciu
42-400 Zawiercie
ul. Mrzygłodzka 35

 

Dyrektor:

 

tel. +48 32 67 224 96
tel. +48 32 67 213 65

fax: +48 32 67 213 65 wew. 51
sekretariat@zawiercie.zpisdn.gov.pl

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia

Logo serwisu.

Ukryj moduł.