Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Zawierciu. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niepełnosprawnych.

Ukryj moduł.

Wersja dla niesłyszących.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo serwisu.

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich
w Zawierciu

Pokaż moduł: Menu mobilne.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

65 1010 1212 3072 6813 9120 0000

Konto służy do wpłat środków pieniężnych
dla wychowanek przebywających

w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Zawierciu

w Tytule proszę wpisać imię i nazwisko wychowanki

 
***
 
REGULAMIN ODWIEDZIN WYCHOWANEK ZAKŁADU POPRAWCZEGO
I SCHRONISKA DLA NIELETNICH  W ZAWIERCIU

 
1. Odwiedziny wychowanek z odbywają się na terenie placówki w miejscach wyznaczonych i wskazanych przez pracownika ochrony odpowiedzialnego za nadzorowanie odwiedzin, po uzgodnieniu z upoważnionym pracownikiem pedagogicznym (pokój odwiedzin, hol wejściowy, jadalnia zakładowa, lub inne miejsce wskazane przez upoważnionego pracownika pedagogicznego).
 
2. Odwiedziny odbywają się w każdą niedzielę i święta w godz. 10.00-17.00 za wyjątkiem określonym w pkt 4. Inny termin odwiedzin powinien być uzgodniony wcześniej z dyrektorem placówki.
 
3. Osobami uprawnionymi do odwiedzin są rodzice, prawni opiekunowie, najbliższa rodzina wychowanki oraz osoby spoza rodziny, o ile organ do dyspozycji którego pozostaje nieletnia nie zarządził inaczej. 
 
4. Wychowanki mogą być odwiedzane przez osoby wskazane w formie pisemnej prośby nieletniej do Dyrektora Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Zawierciu i ujęte w wykazie osób odwiedzających.
 
5. Prośba winna zawierać dane osób odwiedzających takie jak: imię i nazwisko, adres i PESEL osób odwiedzający (z wyjątkiem dzieci do lat 7).
 
6. Kartę – wykaz osób odwiedzających, należy założyć bezpośrednio po przyjęciu pierwszej prośby nieletniej.
 
7. Karta – wykaz osób odwiedzających winna być na bieżąco i uzupełniana wg wniosków wychowanek lub w przypadku zakazu odwiedzin wydanego przez dyrektora.
  
8. Każdą zmianę w karcie (wykazie osób odwiedzających) akceptuje dyrektor swoim podpisem.
 
9. W wyjątkowo w uzasadnionych organizacyjnie sytuacjach, decyzją dyrektora placówki, odwiedziny w określonych w pkt 2 terminach mogą być odwołane. O powyższej decyzji dyrektor powiadamia wychowanki co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem. 
 
10. Osoba odwiedzająca zobowiązana jest do posiadania dokumentu tożsamości i okazania go na wezwanie pracownika.
 
11. Do placówki nie wolno wnosić: napojów alkoholowych, środków psychoaktywnych, niebezpiecznych przedmiotów, a także leków, telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych, kamer video lub innych urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz bez zgody dyrektora lub uprawnionego pracownika pedagogicznego.
 
12. W trakcie odwiedzin, osoby odwiedzające mogą przekazywać wychowance artykuły spożywcze, książki ubrania, obuwie i inne niezakazane przedmioty osobistego użytku w uzgodnieniu z pracownikiem pedagogicznym.
 
13. Przekazywane odwiedzanym artykuły i przedmioty podlegają kontroli oraz w razie potrzeby skanowi RTG przez pracownika ochrony odpowiedzialnego za nadzorowanie odwiedzin.
 
14. W czasie odwiedzin za zgodą dyrektora lub upoważnionego pracownika pedagogicznego wychowanka może otrzymać środki finansowe lub wartościowe przedmioty, które przekazane są do depozytu placówki za pośrednictwem pracownika pedagogicznego pełniącego dyżur w grupie.
 
15. Podczas odwiedzin zarówno odwiedzający jak i odwiedzane winni bezwzględnie podporządkować się zaleceniom dyrektora lub innych upoważnionych pracowników pedagogicznych.
 
16. W przypadku naruszenia ustalonego porządku w placówce przez odwiedzających lub wychowanki odwiedziny zostaną przerwane.
 
17. Dyrektor Zakładu poprawczego i schroniska dla Nieletnich w Zawierciu może ograniczyć lub zakazać odwiedzin wychowanek z osobami spoza placówki w przypadkach, gdy kontakt ten stwarzałby zagrożenie dla porządku prawnego, bezpieczeństwa placówki, bądź może wpłynąć niekorzystnie na przebieg toczącego się postępowania lub proces resocjalizacji nieletnich.
 
18. O ograniczeniu lub zakazie kontaktów dyrektor Placówki niezwłocznie zawiadamia wychowankę oraz na jej żądanie sąd rodzinny, podając powody tej decyzji.
 
19. O ograniczeniu lub zakazie kontaktów nieletniej z rodzicami lub opiekunem prawnym dyrektor niezwłocznie zawiadamia także sąd rodzinny, podając powody tej decyzji, Sąd może uchylić decyzję dyrektora.

 

*******

 

Kontakt

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich  w Zawierciu
42-400 Zawiercie
ul. Mrzygłodzka 35

 

Dyrektor:

 

tel. +48 32 67 224 96
tel. +48 32 67 213 65

fax: +48 32 67 213 65 wew. 51
sekretariat@zawiercie.zpisdn.gov.pl

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia

Logo serwisu.

Ukryj moduł.