Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Zawierciu. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niepełnosprawnych.

Ukryj moduł.

Wersja dla niesłyszących.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo serwisu.

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich
w Zawierciu

Pokaż moduł: Menu mobilne.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

  Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Zawierciu jest placówką dla dziewcząt. W jej skład wchodzi zakład poprawczy typu półotwartego i schronisko dla nieletnich typu zwykłego. Organizację placówki określają przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2022r. w sprawie funkcjonowania okręgowych ośrodków wychowawczych, zakładów poprawczych  i schronisk dla nieletnich.

 • Organizacja placówki

Strukturę organizacyjną placówki określają przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie funkcjonowania okręgowych ośrodków wychowawczych, zakładów poprawczych  i schronisk dla nieletnich. Podległość służbową w ZP i SdN w Zawierciu przedstawia graficznie poniższy diagram.

 • Nadzór nad ZP i SdN w Zawierciu
  Nadzór zwierzchni nad placówką sprawuje Minister Sprawiedliwości.
  Nadzór nad legalnością i prawidłowością wykonania orzeczeń o umieszczeniu nieletnich w zakładzie poprawczym  i schronisku dla nieletnich sprawuje sędzia rodzinny wyznaczony przez Prezesa Sądu Okręgowego w Sosnowcu ul. Stefana Żeromskiego 3, 41-205 Sosnowiec, tel. 32 3687303. 
   
 • Nadzór pedagogiczny sprawowany jest za pośrednictwem upoważnionych osób przez Ministra Sprawiedliwości oraz przez dyrektora zakładu poprawczego i schroniska dla nieletnich.
   
 • Nadzór nad przebiegiem kształcenia ogólnego sprawuje Śląski Kurator Oświaty, ul. Powstańców 41a,
  40 - 024 Katowice, tel. 32 6063035.

   

Informacje o szkołach w ZP i SdN w Zawierciu

Szkoła Podstawowa nr 12 w Zawierciu, ul. Mrzygłodzka 35, 42 - 400 Zawiercie

- przysposobienie do pracy w zawodzie krawiec.
 

Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 w Zawierciu, ul. Mrzygłodzka 35, 42 - 400 Zawiercie

Kształcenie zawodowe w kierunku:

 1. Fryzjer - numer kwalifikacji zawodu - 514101
   
 2. Kucharz - numer kwalifikacji zawodu - 512001
   
 3. Krawiec - numer kwalifikacji zawodu - 753105
   
 4. Cukiernik - numer kwalifikacji zawodu - 751201

 

Statuty szkół funkcjonujacych w ZP i SdN w Zawierciu
 

Szkoła Podstawowa nr 12 w Zawierciu  
 

Szkoła Branżowa Pierwszego Stopnia nr 5 w Zawierciu 

***

 

REGULAMIN

Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w ZAWIERCIU 

 

***

Informacje o internacie ZP i SdN w Zawierciu

      W internacie prowadzonych jest 5 grup wychowawczych, w tym 3 grupy zakładowe zwykłe, 1 terapeutyczna, 1 grupa schroniskowa.  Nadzór nad funkcjonowaniem internatu sprawuje kierownik internatu. Wychowanki przydzielane są do grup wychowawczych na podstawie badań osobopoznawczych,  zainteresowań i uzdolnień, cech psychofizycznych oraz relacji interpersonalnych, które zapewnią danej wychowance właściwą aklimatyzację  w grupie i wpłyną na prawidłowe funkcjonowanie w nowym środowisku. Decyzję o przydziale wychowanki do grupy terapeutycznej podejmuje dyrektor placówki na podstawie opinii zespołu pracowników pedagogicznych pracujących w tej grupie.

Działalność internatu prowadzona jest w oparciu o roczny plan pracy resocjalizacyjnej. Zamieszczone w powyższym planie zadania znajdują szczegółowe rozwinięcie w planach pracy poszczególnych grup wychowawczych. Zajęcia internatowe prowadzone są zgodnie z tygodniowymi założeniami.

        Głównym zadaniem internatu jest resocjalizacja nieletnich zmierzająca do: rozwijania zainteresowań w celu wszechstronnego rozwoju osobowości, kształtowania aktywnej postawy wychowanek, popularyzacji turystyki i sportu oraz rozwijania tężyzny fizycznej u wychowanek, wyeliminowania czynników wywołujących zaburzone stany osobowości wychowanek, usunięcia negatywnych zmian osobowości wywołanych tymi czynnikami, utrwalenia uzyskanych rezultatów resocjalizacji, zainspirowania jednostek do samowychowania, zmiany postaw w kierunku społecznie pożądanym, przygotowania do właściwego funkcjonowania  w środowisku otwartym, indywidualna i grupowa terapia uzależnień.

Zadania internatu to również:

 1. zapewnienie wychowankom opieki wychowawczej,
 2. tworzenie warunków wspomagających rozwój wychowanki, proces jej uczenia się oraz przygotowywania do życia w rodzinie i społeczeństwie,
 3. kształtowanie umiejętności nawiązywania i utrzymywania prawidłowych relacji z innymi wychowankami,
 4. tworzenie warunków do rozwijania uzdolnień i zainteresowań wychowanek,
 5. wdrażanie do samodzielnego wykonywania prac porządkowych i gospodarczych,
 6. wyrabianie zaradności życiowej wychowanek ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich samodzielność w działaniu,
 7. kształtowanie wśród wychowanek  postaw wzajemnego zrozumienia, tolerancji, życzliwości i odpowiedzialności.

Internat zapewnia wychowankom rozwijanie zainteresowań i nabywanie umiejętności w ramach uczestnictwa: w kołach zainteresowań (koła muzycznego, koła plastycznego, koła dziennikarsko – literackiego,  koła sportowego, koła teatralnego), w zajęciach świetlicowych, zajęciach ogólnozakładowych (turniejach, rozgrywkach, konkursach, itp.), zajęciach sportowo-rekreacyjnych, zajęciach w środowisku otwartym ( działalność wolontaryjna,  współpraca z lokalnymi instytucjami samorządowymi, placówkami oświatowymi i innymi ośrodkami użyteczności publicznej, aktywne uczestnictwo w klubie kibica lokalnej plusligowej drużyny siatkarskiej „Aluron CMC Warta Zawiercie”), wycieczkach tematycznych i turystyczno-krajoznawczych, zajęciach terapeutycznych i socjoterapeutycznych.

Ponadto pracownicy internatu podejmują działania w celu   zaspokajania bieżących potrzeb opiekuńczych wychowanek: zakupy, sprawy urzędowe itp.

 

 

 

 

 

Kontakt

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich  w Zawierciu
42-400 Zawiercie
ul. Mrzygłodzka 35

 

Dyrektor:

 

tel. +48 32 67 224 96
tel. +48 32 67 213 65

fax: +48 32 67 213 65 wew. 51
sekretariat@zawiercie.zpisdn.gov.pl

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia

Logo serwisu.

Ukryj moduł.